Vacature Lid Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur  (aandachtsgebied zorg)

WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO), Zwolle 32-36 uur per week

WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO)

WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO) is een zorgaanbieder die als doel heeft om zorg te bieden aan jongeren of (jong) volwassenen op de volgende vier aandachtsgebieden: wonen, werken, opleiding en zorg. Enerzijds bieden wij identiteitsgebonden zorg aan voor cliënten met een  Christelijke levensovertuiging  Anderzijds bieden wij ook zorg aan cliënten met andere levensovertuigingen of geloof. Voor een ieder wordt bij WZCO zorg op maat aangeboden in een omgeving waarin de cliënt zich thuis en veilig voelt.

WZCO is HKZ gekwalificeerd. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van haar zorg- en dienstverlening.

Regionaal vertegenwoordigd in de gemeenten, Zwolle, Harderwijk, Oldebroek, Apeldoorn en Kampen

Er maken circa  210 cliënten gebruik van de dienstverlening van WZCO. Er zijn momenteel 110  medewerkers (94,03 fte) in dienst bij WZCO.

verder informatie over de WZCO vindt u op onze website www.wzco.nl

Lid Raad van Bestuur, de functie

WZCO kent een tweehoofdige bestuurders structuur
Het nieuw aan te stellen Lid Raad van Bestuur wordt belast met het aandachtsgebied ‘zorg’. De Raad van Bestuur draagt een collegiale verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van de WZCO.

De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de WZCO en de met haar verbonden rechtspersonen en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe. De leden van de Raad van Bestuur hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden waarbij er sprake is van een collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de WZCO jegens de Raad van Commissarissen (RvC) en overige belanghebbenden. 

Ieder lid van de Raad van Bestuur is voor de vervulling van zijn taken verantwoordelijk verschuldigd aan de overige leden van de Raad van Bestuur in de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Het nieuw te werven lid  Raad van Bestuur dient voldoende gezag te hebben om  mede eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel te zijn.

In de bestuurders structuur is de voorzitter Raad van Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen, het Management Team, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De voorzitter Raad van Bestuur is echter ook gerechtigd om onderdelen hiervan te delegeren aan leden van de Raad van Bestuur. Dit alles onverlet de individuele verantwoordelijkheid van de overige leden van de Raad van Bestuur.

Plaats in de organisatie
De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de WZCO en de met haar verbonden rechtspersonen. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met het Management Team, met name voor wat betreft de zorginhoudelijke kant en de bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur geeft leiding aan het Management Team. Op regelmatige basis informeert en raadpleegt de Raad van Bestuur de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Taken
De taken van de Raad van Bestuur staan beschreven in:

 • artikel 9.4 van de statuten
 • artikel 10 van het bestuursreglement de statuten van de stichting.

Lid raad van bestuur - de kandidaat

Verwachtingen:
WZCO  heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als een  professionele zorgaanbieder Dit alles met behoud van een meerjarig, gezonde financiële positie, het tegelijkertijd waarborgen van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid en tot slot het vervullen van een stimulerende en innovatieve rol.

WZCO zoekt een bestuurder die daarbij, samen met en complementair aan de voorzitter van de raad van bestuur een sleutelrol vervult.

Verwacht wordt dat de nieuwe bestuurder samen met de voorzitter duidelijke keuzes maakt (strategisch, financieel, organisatorisch) en zich ‘bewust’ is van operationele consequenties van keuzes en deze ook kan implementeren. Daarnaast is de bestuurder in staat om te acteren in (regionaal) samenwerkingsverband.

De bestuurder doet dit alles met een veelzijdigheid aan leiderschapsstijlen die tegelijkertijd door de stakeholders als consistent, inhoudsdeskundig en inspirerend wordt ervaren.

Aandachtsgebieden
De leden van de Raad van Bestuur hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden, onverlet hun collegiale verantwoordelijkheid voor het geheel. Aandachtsgebied voor lid Raad van Bestuur:

 • Zorg inkoop en contractering
 • Zorg beleid en kwaliteit van zorg
 • beleid en instellingsbesluit
 • communicatie en media
 • ontwikkeling en innovatie
 • kwaliteit en Arbo
 • externe contacten
 • toezicht en medezeggenschap cliëntenraad
 • facilitaire zaken
 • communicatie
 • (nieuw)bouw en huisvesting
 • ontwikkeling en innovatie
 • veiligheid locaties
 • klachten

Opleiding en ervaring
Onderstaande punten gelden voor alle leden van de Raad van Bestuur:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Beschikt over uitstekende bestuurlijke kwaliteiten en ruime ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie in een vergelijkbare organisatie;
 • Heeft minimaal 3 jaar ervaring in de zorgsector en financieringsprocessen;
 • Heeft inzicht in, en erkent het belang van, medezeggenschap;
 • Heeft een visie op nationale ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en het vermogen om deze naar de eigen organisatie te vertalen;
 • Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie, of is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden;
 • Heeft een brede algemene ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

Profiel
Onderstaande punten gelden in principe voor alle leden van de Raad van Bestuur, waarbij de intensiteit daarvan per lid kan verschillen gerelateerd aan zijn/haar taakstelling:

 • beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en is een bindende kracht binnen en buiten de organisatie;
 • externe oriëntatie, kan met visie inhoud geven aan de verdere profilering van de WZCO;
 • in relatie tot andere partijen;
 • gewaardeerd en geaccepteerd gespreksparnet r van de professionals;
 • heeft een open en heldere manier van communiceren;
 • een proactieve houding;
 • analytisch en in staat om resultaatgericht te denken, te handelen en te besluiten;
 • integere persoonlijkheid;
 • is in staat om taken en bevoegdheden te delegeren en zodoende te kunnen sturen op grote lijnen;
 • sterke People manager;
 • maakt optimaal gebruik van adviesorganen zoals de ondernemingsraad en de cliëntenraad;
 •  heeft gevoel voor en kan omgaan met verschillen in grondslagen en identiteit van de diverse rechtspersonen/locatie en maatschappelijke verhoudingen.

Competenties

 • gezaghebbende uitstraling, authentiek, betrouwbaar en integer;
 • inspirerend leider met overtuigingskracht;
 • teamspeler, in staat om als lid van een tweehoofdig collegiaal bestuur te fungeren;
 • verbinder tussen strategie en operatie, organisatiesensitief;
 • proactieve houding, besluitvaardig, resultaatgericht;
 • natuurlijk netwerker, ondernemersgeest;
 • innovatief, met aandacht voor ontwikkelingen en kansen in zowel de omgeving als de techniek.

Aanstelling vindt in aanvang plaats op basis tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
Honorering is  conform geldende richtlijnen van de WNT2 .

Solliciteren

Spreekt de vacature u aan en denkt u de aangewezen persoon te zijn voor de functie van lid van de Raad van Bestuur? Stuur dan uw motivatiebrief en cv naar vacatures@wzco.nl o.v.v. ‘lid de Raad van Bestuur”. De sluitingsdatum is 4 maart 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van de Hoven Voorzitter raad van commissaris.  telefoon 06 53978390 of voorzitter raad van bestuur Mw Bakker telefoon 0613922718 Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun cv en motivatie  per e-mail, te richten aan vacatures@wzco.nl

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.