Privacy

AVG

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben bepaalde plichten met betrekking tot deze gegevens, zo ook WZCO. De wet is van toepassing op alle vormen van het verwerken van persoonsgegevens, ongeacht of die verwerking nu op papier of digitaal gebeurt. Het omvat het gehele proces van verkrijgen, combineren, bewerken, opslaan tot doorgeven en vernietigen van gegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor meer informatie over de AVG, klik hier.

Functionaris gegevensbescherming

WZCO heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Dhr. L. Nieboer zal voor onze organisatie toezicht gaan houden op de toepassing en naleving van de AVG.
Tel: 038-7502484
Email: lnieboer@wzco.nl

Privacy Statement

Als u gebruik gaat maken van onze diensten en faciliteiten of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Voor ons is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons dan ook aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige wet- en/of regelgeving die gericht is op de bescherming van persoonsgegevens.

Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn en slechts voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende organisatorische en technische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Doeleinden van de gegevensverwerkingen

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt uitsluiten voor de daarvoor omschreven en gerechtvaardigd doelen worden verzameld en verwerkt. Wij streven er naar uitsluitend de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel te verwerken. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO) verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven. In de meeste gevallen betreft het:

  1. verwerking wanneer de betrokkene(n) toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking;
  2. verwerking die plaatsvindt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene partij bij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
  3. 3)    de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  4. 4)    de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  5. 5)    de verwerking die noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigd belang van betrokkene of een derde, tenzij het belang of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene en derde worden geprevaleerd.

De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang de betreffende informatie naar de aard ervan noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Rechten

Wij streven ernaar uw rechten te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk de verzoeken tot uitoefening van die rechten te honoreren. Onder rechten worden verstaan: het recht op informatie, op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op beperking van de verwerking, op overdracht van uw gegevens en recht van bezwaar.

Wilt u inzage, een kopie, correctie of verwijdering van uw gegevens doorgeven, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen via lnieboer@wzco.nl. Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid of het indienen van een verzoek, dan kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 038-7502484.

Privacy beleid

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons Privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.