Vertrouwenspersoon

Definitie vertrouwenspersoon

"Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

Beleid tegen psychosociale belasting
Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht."

(Bron: website Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

 

Vertrouwenspersonen WZCO

Vertrouwenspersoon personeel
Binnen WZCO zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld voor personeelsleden, namelijk:

 • Dhr. G. Huisman
 • Mw. H. de Vries

Vertrouwenspersoon cliënten (extern)
WZCO zelf voorziet niet in een vertrouwenspersoon voor cliënten. De cliënt kan gebruik maken van de diensten van MEE. Afhankelijk van de woonplaats van de cliënt, kan hij/zij contact opnemen met MEE IJsseloevers of MEE Veluwe. Er zal gevraagd worden of er sprake is van een WMO of een WLZ indicatie. Binnen 2 werkdagen wordt de cliënt teruggebeld door een van de consulenten van MEE en binnen 2 tot 3 weken zal er een afspraak gepland worden.

Contactgegevens:
MEE Veluwe
Postbus 517
8000 AM Zwolle
Tel: 055 526 92 00 (ma t/m vr, van 08.30-17.00 uur)
info@meeveluwe.nl

MEE IJsseloevers
Postbus 517, 8000 AM Zwolle
Tel: 088 633 0 633 (ma t/m vr, van 08.30-17.00 uur)
info@meeijsseloevers.nl